Категории за шофьорски курсове


Категория A / A1 / A2 (мотоциклети)

Категория A1 
Мотоциклети - двуколесни пътни превозни средства с кош или без кош, които имат двигател с работен обем над 50 куб. см. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства с три колела, чиято маса без товар не надвишава 400 кг, както и двуколесните пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято конструктивно-максимална скорост надвишава 45 км/час;

Изисквания: Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца
Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. 
Обучение: 20 часа практика и 40 теория (без теория с B категория)
Изпит: Теория – листовки за тези които нямат категория В
Практика – полигон, градско
Учебен мотоциклет

Категория A 
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А” трябва:
- да е на възраст не по-малко от 24 години или:
а) 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
б) 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години;
- да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а ЗДвП;
- да е завършил основно образование.
При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст, както следва:
- по-малко от 23 години и 9 месеца или:
а) 20 години и 9 месеца за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
б) 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години. 


Категория A2 
Дава право на управление на мотоциклети с мощност , която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg .

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва:
- Да има навършени не по-малко от 18 години, като при започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца. 


Дати за започване на курс:  
05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г.,
                                                            02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г.,
                                                            27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г., 
  Запиши се онлайн 

Категория B / B1 (автоматик, инвалиди)

"B1" - Видимо малка кола (до 400кг. маса без товар), без ограничение в кубиците. Притежателят на категория B1 взима категория B при навършени години само с полагане на изпит.

"B" - Автомобили, чиято допустимо максимална маса не надвиша-ва 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;

Изисквания: Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца за B категория и 16 години и 9 месеца за B1
Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
Обучение: 40 часа теория и 31 практика (възможност за допълнителни часове)
Изпит: листовки (вътрешен и външен) и градско управление на автомобил (вътрешен и външен)
Учебни автомобили
Предлагаме опреснителни часове за всички желаещи! 
Цена - 25лв. на учебен час
                                                                               

Дати за започване на курс:
  05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г., 
                                                            02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г., 
                                                            27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г., 
  Запиши се онлайн


Категория B+E (ремаркета)

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато: а) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг; б) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;

Изисквания: Кандидата да притежава B категория
Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование + шофьорска книжка и контролен талон
Обучение: 12 часа практика
Изпит: Управление на автомобил с ремарке на полигон и в градски условия
Учебни автомобили
Дати за започване на курс:  05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г., 
                                                            02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г., 
                                                            27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г., 
 Запиши се онлайн

Категория C (камиони / тежкотоварни автомобили)

Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг;

Изисквания: Кандидата да има навършени 21 години и да притежава категория B
Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование + шофьорска книжка и талон + удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА)
Обучение: 14 часа теория + 20 часа практика
Изпит: листовки (вътрешен и външен), практика (вътрешен и външен)
Учебни автомобили
Дати за започване на курс:  05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г., 
                                                            02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г., 
                                                            27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г., 
 Запиши се онлайн

Категория C+E (тирове, ремаркета)

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

Изисквания: Кандидата да има навършени 21 години и да притежава категория C от минимум 1 година
Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. Шофьорска книжка и контролен талон. Справка от КАТ за нарушения.
Обучение: 4 часа теория и 16 практика
Изпит: теория + управление на учебна площадка и в населено място
Учебни автомобили
Дати за започване на курс:  05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г., 
                                                            02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г., 
                                                            27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г., 
 Запиши се онлайн

Категория D (автобуси)

Автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към тях е забранено;

Изисквания: Кандидата да има навършени 24 години и да притежава категория С, със стаж минимум 2 години
Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. Шофьорска книжка и контролен талон. Удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА)
Обучение: 6 часа теория и 16 практика
Изпит: листовки и управление на автобус в населено място
Учебни автомобили:
Дати за започване на курс:  05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г., 
                                                            02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г., 
                                                            27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г., 
 Запиши се онлайн 

 Категория D1 (микробуси)


Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “D1” има право да управлява автомобили предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача, но не-повече от 16 места за сядане, без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “D1” трябва:

а) да е на възраст не по-малко от 21 години;
б) да притежава правоспособност за управление на МПС от категория "С";
в) да притежава стаж като водач на МПС от категория “С” не по-малко от 1 година; времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява МПС, не се зачита за стаж; на лицата, загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП, се зачита съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността;
г) да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;
д) да отговаря на изискванията за психологическа годност, определени в Наредба № 36;
е) да е завършил основно образование.

Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация.
Обучението е теоретично и практическо.

а) Теоретичното обучение включва модул ТО “Превоз на пътници”.
б) Практическото обучение включва модул ПО “Управление на МПС”.
Обучението, което трябва да премине и изпитите, които трябва да положи обучаваното лице, са в зависимост от правоспособността, която притежава

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория “D1” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „С”, преминават обучение, което обхваща съдържанието на двата модула (ТО и ПО) и полагат вътрешен теоретичен изпит и вътрешен практически изпит.
бучението по практическия модул ПО “Управление на МПС” се провежда на учебна площадка, на пътища в населено и извън населено място и на автомагистрала (при възможност) с учебен автомобил, съгласно изискванията на Наредба № 37. 

Учебен
автомобил:

Категория ADR (опасни товари)

Изисквания: Кандидата да има навършени 18 години
Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование + шофьорска книжка и талон.
Обучение: Виж подробности тук
Изпит: листовки във форма на тест (дати за нов курс)

Форма за онлайн записване за курс

За да изпратите заявка за записване на курс или запитване, моля попълнете формата по-долу. Ще се свържем с Вас в най-кратък срок.


*

*


Макс. размер: 2048 Кб.

*


*

* Кликни върху изображението за обновяване

  

Обърнете внимание, че полетата отбелязани със * са задължителни за попълване.

Created and Powered by Design-np.com
 Scroll to top